Εμπορικό Δίκαιο

  • Σύσταση και παρακολούθηση εταιρείας
  • Εξυγίανση εταιρείας
  • Πτωχεύσεις
  • Προστασία δανειολήπτη

Το Δικηγορικό Γραφείο της Μίλα Ζωσιμίδου αναλαμβάνει την σύσταση παντός είδους εταιριών (Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία, Ευρωπαϊκή Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), την σύνταξη παντός είδους εταιρικού εγγράφου, την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου καθώς και την συγκρότηση των οργάνων της εταιρίας (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).

Επίσης, στο πεδίο δραστηριότητας εντάσσονται ζητήματα εγχώριων ή διασυνοριακών συγχωνεύσεων, κατοχύρωσης εμπορικής επωνυμίας και εμπορικού σήματος, εθνικού ή κοινοτικού, κατοχύρωση ζητημάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εφευρέσεων ή πατεντών, καθώς επίσης και ζητήματα Ανταγωνισμού και Πτωχευτικού Δικαίου.

dikigoros-kaleitai-na-apozimiwsei-ton-pelati-tis.w_hr