Το Δικηγορικό Γραφείο της Μίλας Ζωσιμίδου ασχολείται και αναλαμβάνει υποθέσεις που άπτονται σε κάθε τομέα δικαίου με εξειδίκευση στους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού, Δικαίου Αλλοδαπών, καθώς και Δικαίου Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών.  Ειδικότερα:

Αστικό Δίκαιο

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Μισθώσεις, εμπορικές ή κατοικιών
 • Διαθήκες – Κληρονομικά δικαιώματα
 • Διαζύγια, διατροφές και σχέσεις γονέων-τέκνων

 

Οι υπηρεσίες του γραφείου εκτείνονται σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, παρέχοντας υπεύθυνα νομική κάλυψη για τους τομείς του Εμπράγματου Δικαίου (αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής), του Δικαίου του Κτηματολογίου, του Οικογενειακού Δικαίου (Διαζύγιο, ζητήματα διατροφής και σχέσεων συζύγων πριν και μετά το γάμο, σύνταξη Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, υιοθεσία, αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας, Δικαστική συμπαράσταση), Ενοχικού Δικαίου (Αποζημιώσεις, Συμβάσεις, Μισθώσεις), καθώς και των ζητημάτων Κληρονομικού Δικαίου αναφορικά με την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, τη νόμιμη μοίρα ή την έκδοση κληρονομητηρίων, καθώς επίσης και του Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή.

Εμπορικό Δίκαιο

 • Σύσταση και παρακολούθηση εταιρείας
 • Εξυγίανση εταιρείας
 • Πτωχεύσεις
 • Προστασία δανειολήπτη

 

Το Δικηγορικό Γραφείο της Μίλα Ζωσιμίδου αναλαμβάνει την σύσταση παντός είδους εταιριών (Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρία, Ευρωπαϊκή Εταιρία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), την σύνταξη παντός είδους εταιρικού εγγράφου, την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου καθώς και την συγκρότηση των οργάνων της εταιρίας (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο).

Επίσης, στο πεδίο δραστηριότητας εντάσσονται ζητήματα εγχώριων ή διασυνοριακών συγχωνεύσεων, κατοχύρωσης εμπορικής επωνυμίας και εμπορικού σήματος, εθνικού ή κοινοτικού, κατοχύρωση ζητημάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εφευρέσεων ή πατεντών, καθώς επίσης και ζητήματα Ανταγωνισμού και Πτωχευτικού Δικαίου.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Κατοχύρωση και προστασία κάθε είδους πνευματικού δικαιώματος και άυλου περιουσιακού στοιχείου
 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων

Το γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κατοχύρωσης κάθε πνευματικού δημιουργήματος ή προσβολής δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αυτοκίνητα

 • Άσκηση ή αντίκρουση αγωγών εκ τροχαίων ατυχημάτων

Το Δικηγορικό Γραφείο της Μίλας Ζωσιμίδου αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από κάθε αδικοπραξία, όπως ενδεικτικά τροχαία ατυχήματα, προσβολή της προσωπικότητας ή συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης.

Διοικητικό Δίκαιο

 • Προσφυγές
 • Αγωγές
 • Αιτήσεις Ακύρωσης

 

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου αναφορικά με τις προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και, εν γένει, φορολογικών διαφορών, καθώς και αγωγές, προσφυγές, εφέσεις και αιτήσεις ακυρώσεως όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Α) Ιδιώτες

 • Κατάθεση και παραλαβή αδειών διαμονής
 • Νομική στήριξη κατά την αγορά ή την πώληση της ακίνητης περιουσίας (5ετής άδεια διαμονής επενδυτών).
 • Αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων
 • Άρση δικαστικής και διοικητικής απέλασης
 • Διαγραφή υπηκόων τρίτων χωρών από τον κατάλογο ανεπιθύμητων (SIS, ΕΚΑΝΑ)
 • Ζητήματα Ιθαγένειας (κατάθεση δικαιολογητικών για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης κλπ.)

Β) Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις

 • Ίδρυση και νομική υποστήριξη των εταιρειών παντός είδους, ίδρυση υποκαταστημάτων εταιρειών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και άλλων χωρών παγκοσμίως
 • Άδειες διαμονής για τους διευθυντές και άλλα στελέχη
 • Άδειες Διαμονής για επιχειρηματίες και οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

 

Το Δικηγορικό Γραφείο της Ρωσόφωνης Δικηγόρου Αθηνών Μίλας Ζωσιμίδου παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει επίλυση νομικών ζητημάτων που άπτονται του Δικαίου Αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν στους ιδιώτες καθώς και στις επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, και ήτοι την εκπροσώπησή τους ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας (έκδοση – ανανέωση αδειών διαμονής κλπ.).  

Η καθημερινή ενασχόληση με το Μεταναστευτικό Δίκαιο και παρακολούθηση των αλλαγών στην νομοθεσία διασφαλίζουν την βέλτιστη και άμεση εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών.

Επιπλέον, όλες οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται και στη Ρωσική γλώσσα.