Α) Ιδιώτες

  • Κατάθεση και παραλαβή αδειών διαμονής
  • Νομική στήριξη κατά την αγορά ή την πώληση της ακίνητης περιουσίας (5ετής άδεια διαμονής επενδυτών).
  • Αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων
  • Άρση δικαστικής και διοικητικής απέλασης
  • Διαγραφή υπηκόων τρίτων χωρών από τον κατάλογο ανεπιθυμίτων (SIS, ΕΚΑΝΑ)
  • Ζητήματα Ιθαγένειας (κατάθεση δικαιολογητικών για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης κλπ.)

Foto_law & Σφυράκι με Πλάγια Βιβλία

Β) Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις

  • Ίδρυση και νομική υποστήριξη των εταιρειών παντός είδους, ίδρυση υποκαταστημάτων εταιρειών από χωρες της πρώην Σωβιετικής Ένωσης καθώς και άλλων χωρών παγκοσμίως
  • Άδειες διαμονής για τους διευθυντές και άλλα στελέχη
  • Άδειες Διαμονής για επιχειρηματίες και οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

 

Το Δικηγορικό Γραφείο της Ρωσόφωνης Δικηγόρου Αθηνών Μίλας Ζωσιμίδου παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει επίλυση νομικών ζητημάτων που άπτονται του Δικαίου Αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν στους ιδιώτες καθώς και στις επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, και ήτοι την εκπροσώπησή τους ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας (έκδοση – ανανέωση αδειών διαμονής κλπ.).

Η καθημερινή ενασχόληση με το Μεταναστευτικό Δίκαιο και παρακολούθηση των αλλαγών στην νομοθεσία διασφαλίζουν την βέλτιστη και άμεση εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών.

Επιπλέον, όλες οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται και στη Ρωσική γλώσσα.