Αστικό Δίκαιο

  • Αγοραπωλησίες ακινήτων
  • Μισθώσεις, εμπορικές ή κατοικιών
  • Διαθήκες- κληρονομικά δικαιώματα
  • Διαζύγια, διατροφές και σχέσεις γονέων – τέκνων

Οι υπηρεσίες του γραφείου εκτείνονται σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, παρέχοντας υπεύθυνα νομική κάλυψη για τους τομείς του Εμπράγματου Δικαίου (αγοραπωλησία ακινήτων, ζητήματα διατήρησης ή διατάραξης νομής), του Δικαίου του Κτηματολογίου, του Οικογενειακού Δικαίου (Διαζύγιο, ζητήματα διατροφής και σχέσεων συζύγων πριν και μετά το γάμο, σύνταξη Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, υιοθεσία, αναγνώριση ή προσβολή πατρότητας, Δικαστική συμπαράσταση), Ενοχικού Δικαίου (Αποζημιώσεις, Συμβάσεις, Μισθώσεις), καθώς και των ζητημάτων Κληρονομικού Δικαίου αναφορικά με την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, τη νόμιμη μοίρα ή την έκδοση κληρονομητηρίων, καθώς επίσης και του Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή.

8e6b75624e14f1284a79c671ebb3e2ad